Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Whisky Day Cracow zwanego dalej WDC jest: Firma Slainte samples reprezentowana przez Piotr Szladerba Consulting NIP: 772-211-52-13
2. Whisky Day Cracow odbywa się w Klubie Muzycznym Forty Kleparz, pod adresem: ul. Kamienna 2-4, Kraków i jest imprezą zamkniętą/biletowaną.
3. Ideą Whisky Day Cracow jest promowanie kultury picia whisky i innych alkoholi, zwiększenie świadomości konsumentów w kwestii odpowiedzialnego spożycia alkoholu. W trakcie imprezy odbywać się będą degustacje, konkursy z nagrodami, oraz zajęcia Master Class z ekspertami. Informacje o wydarzeniu, jego zakresie, programie oraz cenach biletów zostały opublikowane na stronie internetowej www.whiskydaycracow.pl oraz na profilach mediów społecznościowych: Facebook.
4. Whisky Day Cracow odbywa się w terminie: 20.05.2023, w godzinach od 13.00 do 21.00 w związku z obchodami obchodzonego w tym dniu na całym świecie World Whisky Day, czyli Światowego Dnia Whisky.
5. Wstęp na WDC, możliwy jest na podstawie okazanego ważnego biletu elektronicznego zakupionego poprzez stronę partnera Organizatora WDC, organizującego sprzedaż biletów on-line na stronie oficjalnej wydarzenia, biletu zakupionego w miejscach partnerskich Organizatora oraz na podstawie Zaproszenia, dystrybuowanego również przez Organizatora wydarzenia.
6. Uczestnikiem Whisky Day Cracow może być jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia. Organizator zastrzega, iż w przypadku stwierdzenia obecności osób niepełnoletnich w miejscu odbywającego się wydarzenia, będą one proszone o natychmiastowe opuszczenie wydarzenia. Organizator ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości w celu zweryfikowania wieku Uczestnika, a jednocześnie Organizator nie bierze odpowiedzialności za podanie fałszywych danych przy zakupie biletów drogą elektroniczną.
7. Wejście na teren Whisky Day Cracow jest możliwe od momentu startu, czyli od godziny 13.00.
8. Każdy Uczestnik wydarzenia w momencie wejścia na Whisky Day Cracow, otrzymuje od Organizatora sygnowany kieliszek degustacyjny niezbędny do zwiedzania stoisk Wystawców i degustacji alkoholi w ilości max. 20 ml. oraz 4 bony, będące środkami płatniczymi na WDC. W razie rozbicia kieliszka istnieje możliwość zakupienia kolejnego w cenie 15 zł brutto.
9. Bony są bezzwrotne i nierefundowalne oraz ważne tylko w czasie trwania bieżącej edycji Whisky Day Cracow.
10. Spotkania i degustacje podczas Master Class na Festiwalu są odpłatne i ważne jedynie z wykupionym biletem na Master Class oraz biletem wstępu na Whisky Day Cracow.
11. W przypadku zakupu biletu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, przesyłając bilet oraz numer konta do zwrotu na adres whiskydaycracow@gmail.com, ale nie później niż w dniu wydarzenia. Dokładne informacje o trybie zwrotu biletu, dostępne pod mailem whiskydaycracow@gmail.com
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany scenariusza Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia Uczestników.
13. W razie odbycia Festiwalu jedynie w części, z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.

14. Organizator zastrzega sobie zmianę ceny sprzedaży biletu w dniu samego wydarzenia na 199zł brutto.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Na terenie Whisky Day Cracow zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie własnego alkoholu, włącznie z tym zakupionym w obecnym na miejscu sklepie festiwalowym. Dodatkowo zabronione jest posiadanie środków odurzających, broni palnej i amunicji, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obiektu, na którym odbywa się Whisky Day Cracow. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji Gości.
2. Wprowadzanie zwierząt na teren Whisky Day Cracow jest zabronione.
3. Na terenie WDC wszystkich Uczestników obowiązuje zakaz:
– palenia tytoniu, z wyłączeniem miejsc specjalnie wyznaczonych dla palaczy na terenie Fortów Kleparz;
– spożywania własnego alkoholu oraz zażywania środków odurzających;
– prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych bez zgody pisemnej Organizatora, jak również żadnych działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa:
– używania otwartego ognia,
– posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego.
4. W przypadku podejrzenia wniesienia przez Uczestnika na teren Whisky Day Cracow własnego alkoholu, środków odurzających lub niebezpiecznych przedmiotów, jak również nieprzestrzegania pozostałych zakazów wskazanych w punkcie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyprowadzenia Uczestnika poza teren obiektu, włącznie z wezwaniem na miejsce Policji. W takim przypadku również zakupiony przez Uczestnika bilet nie podlega zwrotowi.
5. W ramach zapewnienia właściwej oprawy Festiwalu, Wystawcy zapewniają sobie prawo do odmowy obsługi osobom w stanie nietrzeźwości a Organizator prawo do usunięcia ich z miejsca wydarzenia bez możliwości powrotu na teren Festiwalu.
6. Do dyspozycji Gości na terenie wydarzenia dostępny będzie sklep festiwalowy, w którym Uczestnicy będą mogli zakupić pamiątkowe butelki. Każdorazowo pod groźbą skonfiskowania pamiątkowych butelek oraz wyproszenia z terenu Festiwalu, zabronione jest otwieranie zakupionych butelek na terenie odbywającego się wydarzenia.
7. Na terenie stoisk Whisky Day Cracow nie jest możliwy zakup alkoholu. Wszystkie alkohole rozlewane są w formie promocyjnej, bądź rozlewane są wymiennie za dostępne na miejscu kupony.
8.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione przez Uczestnika na teren Festiwalu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika powstałą z winy Uczestnika lub osoby trzeciej, a w szczególności będącej wynikiem niewłaściwego nadzoru własnego mienia.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie Uczestnika, powstałą z jego winy lub z winy osoby trzeciej, za którą Organizator nie odpowiada.
11. Zabrania się wstępu na teren WDC osobom nietrzeźwym, znajdującym się w stanie odurzenia, zakłócającym porządek publiczny, naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników oraz Wystawców.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren WDC osoby, o której mowa w punkcie 11 powyżej. W takim wypadku opłata za bilet zakupiony przez Uczestnika nie podlega zwrotowi.
13. Wszyscy Uczestnicy Whisky Day Cracow w czasie trwania Festiwalu obowiązani są przestrzegać poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora i upoważnione przez niego osoby. W przypadku gdy Uczestnik Whisky Day Cracow, pomimo wydawanych poleceń przez Organizatora i osoby przez niego uprawione, zakłóca porządek trwania wydarzenia, Organizator ma prawo takiego Uczestnika wyprowadzić z terenu wydarzenia, bez prawa do zwrotu opłaty za bilet.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć Uczestników zrobionych podczas Festiwalu wyłącznie w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych Whisky Day Cracow.

15. Uczestnik dokonując zakupu biletu akceptuje niniejszy Regulamin i oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala mu na udział w wydarzeniu.

III. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje Uczestników Whisky Day Cracow rozpatruje Organizator. Reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej w czasie trwania Whisky Day Cracow, osobiście u Organizatora lub drogą mailową na adres whiskydaycracow@gmail.com.

2. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1 powyżej powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od zakończenia WDC, pod rygorem ich nierozpatrzenia przez Organizatora.
3. Jeśli rozpatrzenie Reklamacji złożonej w sposób określony w pkt. 1 powyżej nie będzie możliwe do końca danego dnia WDC, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w sposób określony w pkt 1 powyżej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, nowy zaktualizowany Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Festiwalu niezwłocznie.
2. Prawem właściwym dla oceny postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a nabywcą biletu – Uczestnikiem WDC zostaje poddane sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.
3. Biorąc udział w Festiwalu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zobowiązany jest również stosować się do wszelkich poleceń służby porządkowej, oraz obsługi Imprezy i przedstawicieli Organizatora.

POTWIERDŹ SWOJA PEŁNOLETNOŚĆ

POTWIERDŹ SWÓJ WIEK

Proszę potwierdź swój wiek